Regulamin

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM RETRO MANIAK

§ 1
Informacje porządkowe:

Na terenie muzeum dozwolone jest fotografowanie i filmowanie. Wykorzystanie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych, w szczególności publikacja materiałów przedstawiających eksponaty, sale wystawiennicze w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Muzeum. W przypadku publikacji materiałów w mediach społecznościowych prosimy o oznaczenie naszej placówki.
Obowiązuje zakaz dotykania eksponatów. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Muzeum odpowiada sprawca szkody, a w przypadku osoby nieletniej – jej opiekun. Wszelkie próby kradzieży lub akty wandalizmu są bezzwłocznie zgłaszane na policję. Obiekt Muzeum jest monitorowany.
Organizator wystawy zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu.
Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
Goście Muzeum mogą korzystać z niektórych komputerów, konsol i innych urządzeń udostępnionych do samodzielnego korzystania – tzn. uruchomionych przez obsługę. Zabronione jest samodzielne uruchamianie urządzeń, które są wyłączone oraz odłączanie urządzeń lub ich peryferiów lub podłączanie własnych urządzeń. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub uszkodzenia użytkowanego urządzenia, gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego obsłudze Muzeum. Goście ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń wynikające z ich użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem – np. uderzanie, wyrwanie kabla, inne uszkodzenia mechaniczne. Odpowiedzialność polega na zwrocie kosztu zakupu tego samego lub podobnego urządzenia w zbliżonym stanie, wg. średniej ceny z powszechnie dostępnych portali aukcyjnych. Za uszkodzenia spowodowane przez dzieci przebywające pod opieką dorosłych, odpowiedzialność ponosi opiekun.

§ 2
Dni i godziny otwarcia Wystawy. Czas zwiedzania:

Muzeum można zwiedzać jako turysta indywidualny lub w grupach zorganizowanych codziennie w godzinach od 10:00 do 22:00. Terminy otwarcia wystawy mogą ulec zmianie w zależności od sezonu.
W godzinach otwarcia wejścia do Muzeum odbywają się sukcesywnie, a jednorazowo w Muzeum nie może przebywać nie więcej niż 30 osób.
Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych jest nieograniczony.
Ostatnia grupa zorganizowana jest wpuszczana do Muzeum 30 minut przed jej zamknięciem, a ostatni turyści indywidualni – na 15 min.

§ 3
Zakup biletów:

Przed wejściem do Muzeum należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat.
Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

§ 4
Porządek zwiedzania:

Zwiedzający wchodzą na wystawę po wykupieniu biletu wstępu.
Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
W Muzeum zabronione jest przekraczanie wyznaczonych stref zwiedzania.
Po zakończeniu zwiedzania nie ma możliwości powrotu na wystawę.

§ 5
Pozostałe uregulowania:

Dodatkowe informacje na temat wystawy można uzyskać pod numerem tel.: 502799401 lub adresem mailowym: retrozakop@gmail.com.
Wykupienie lub zarezerwowanie biletu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, obszar kompleksu Muzeum jest monitorowany. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym celu przekazywane do podmiotów zapewniających ochronę obiektów. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni.

Organizator:
Euro-Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
33-100 Tarnów, ul. Krzyska 5 NIP 873-000-69-99